Mi kreiramo poslovni plan
31 kolovoza, 2016
Prikaži sve

Mi kreiramo hrabrog poduzetnika

CILJ I SVRHA PROJEKTA

 • razvijanje poduzetničkih vještina žena starijih od 45 godina i mladih osoba s invaliditetom
 • unapređenje razine znanja i kompetencija u tom dijelu
 • informiranje o mogućnostima zapošljavanja
 • promicanje poduzetništva
 • povezivanje mladih nezaposlenih osoba i nezaposlenih žena i poticanje samozapošljavanja
 • povećanje tolerancije, razvoj suradničkog odnosa
 • poticanje društvenog angažmana mladih nezaposlenih osoba i žena
 • ohrabrivanje mladih u volontiranju

VODITELJ                

Ines Rudelić, diplomirani politolog

Certificirani revizor za bankarsko poslovanje

predsjednica Hrvatske udruge za edukaciju i samozapošljavanje –  Libera

CILJNA SKUPINA

 • nezaposlene mlade osobe s invaliditetom oba spola i žene dob preko 45 god.,
 • stručni djelatnici , dob 25-55 god, oba spola
 • šira javnost

NOSITELJI

 • voditelj projekta
 • volonteri
 • vanjski stručnjaci

METODE/OBLICI RADA

 • rad u malim grupama (work shops)
 • co-working – zajedničko osmišljavanje poduzetničkih aktivnosti
 • prikupljanje relevantnih informacija i njihova obrada
 • prezentacije  mentora uz korištenje raznovrsnih projektivnih tehnika
 • arhiviranje podataka

UČESTALOST PROVOĐENJA

 • dinamika aktivnosti: jedan tjedan mjesečno, pet radnih dana po 4 školska sata,

VREMENSKO TRAJANJE PROJEKTA

 • 19. lipnja 2015.g. do 19. prosinca 2015.g.

AKTIVNOSTI KROZ KOJE ĆE SE PROVODITI PROJEKT

 • edukacija mladih osoba s inaviditetom
 • održavanje radionica i tribina
 • mentoriranje budućih poduzetnika
 • tematske aktivnosti na terenu (poduzetnički inkubatori)
 • provedba (implementacija)
 • prilagodba projekta (potrebne modifikacije)
 • izrada publikacija: letaka
 • određivanje indikatora (mjerenja postignuća) – procjena znanja, kompetencija, stavova
 • procjena (evaluacija) – tijekom i na kraju realizacije projekta

Aktivnosti:

 • grupni rad sa mladim osobama i ženama te stručnim suradnicima
 • radionice za upoznavanje sa poduzetništvom
 • radionice za iniciranje samozapošljavanja
 • radionice za poticanje društvenog angažmana mladih osoba s invaliditetom i žena
 • radionice upoznavanja rada poduzetničkih inkubatora  

DETALJAN OPIS PROJEKTA

ISHOD:  usvajanje novih socijalnih vještina, afirmacija poduzetništva, poticanje samozapošljavanja te iniciranje razvijanja pozitivnih životnih vrijednosti. Razvoj svjesti o potrebi veće društvene angažiranosti, razvoj empatije te iniciranje većeg socijalnog angažmana mladih osoba s invaliditetom i žena starijih od 45 godina

NAMJENA: suočavanje s nedostatkom razvijene poduzetničke kulture, stvaranje pozitivne poduzetničke klime te  poticanje kvalitetne međusobne suradnje i komunikacije, a u ozračju stvaranja pozitivnog ambijenta i razvoja poduzetništva i samozapošljavanja te unapređenja međusobne poslovne suradnje

NAČIN REALIZACIJE:  radionice za mlade invalidne osobe i žene starije od 45 godina na temu poduzetništva i samozapošljavanja  (suradnja, timski rad, volontiranje, razvijanje poduzetničkih ideja, analiza rada poduzetničkih inkubatora i posjet istima)

ZADACI

 • edukacija o poduzetništvu mladih nezaposlenih osoba s invaliditetom i žena
 • educiranje o samozapošljavanju
 • pomaganje mladima i ženama u prvim poduzetničkim koracima
 • inkorporiranje poduzetništva  u obrazovne aktivnosti mladih osoba s invaliditetom i žena

TEMATSKA PODRUČJA

 • Mi kreiramo HRABROG PODUZETNIKA.
 • I ja sam budući poduzetnik
 • Kako prevladati psihološke barijere
 • Poduzetništvom do samozapošljavanja
 • Razvijanje poduzetničke klime
 • Razvijanje solidarnosti kod realizacije pojedinih poduzetničkih ideja
 • Aktivna uloga stručnih suradnika i volontera
 • Razvijanje osobne i socijalne odgovornosti
 • Inkorporiranje poduzetnišva u obrazovne ustanove

KORACI PROVOĐENJA PROJEKTA

KORAK 1:

Kako osmisliti pravu poduzetničku ideju i otvoriti poduzeće

KORAK 2:

Alati izvrsnosti i mentalne mape kao podloga uspješnog razvoja poduzeća

KORAK 3:

Psihološko osnaživanje i jačanje otpornosti na stres poduzetnika početnika

KORAK 4:

Pisanje poslovnog plana

KORAK 5:

Osnove bankarskog poslovanja i poduzetništvo

KORAK 6:

Poslovna komunikacija i pregovaranje te korištenje društvenih mreža

KORAK 7:

Pravni aspekti poslovanja i poticaji HZZ-a

KORAK 8:

Prezentacijske vještine

KORAK 9:

Evaluacija i praktična primjena usvojenih znanja

TEME ZA MLADE NEZAPOSLENE OSOBE S INVALIDITETOM

 • razumijevanje poduzetnišva kao životnog stila, tolerancija, prihvaćanje i drugih poduzetničkih ideja i aktivnosti te važnost društvenog angažmana i aktivnog promišljanja u zadanom okruženju
 • sudjelovanje u realizaciji poduzetničkih ideja i osmišljavanje novih načina poslovanja i djelovanja u društvu te aktivno sudjelovanje u radu poduzetničkih inkubatora.
 • razvijanje timskog duha te educiranje o vođenju  poslovanja firme i alatima izvrsnosti

TEME ZA  NEZAPOSLENE ŽENE STARIJE OD 45 god

 • razumijevanje poduzetnišva kao životnog stila, tolerancija, prihvaćanje i drugih poduzetničkih ideja i aktivnosti te važnost društvenog angažmana i aktivnog promišljanja u zadanom okruženju
 • sudjelovanje u realizaciji poduzetničkih ideja i osmišljavanje novih načina poslovanja i djelovanja u društvu te aktivno sudjelovanje u radu poduzetničkih inkubatora.
 • razvijanje timskog duha te educiranje o vođenju  poslovanja firme i alatima izvrsnosti

TEME ZA STRUČNE SURADNIKE

 • poticanje mladih i žena  na samozapošljavanje te  razvijanje njihovog poduzetničkog duha i implementacija istog u rad obrazovnih ustanova
 • poticanje mladih i žena  na osmišljavanje originalnih poduzetničkih ideja
 • razvijanje njihovih liderskih i komunikacijskim vještina te sudjelovanje u važnim poduzetničkim  projektima,
 • razvoj timskog duha  te razvijanje poduzetničke klime uz iniciranje sudjelovanja u volonterskim projektima.
 • poticanje mladih i žena na veći društveni angažman te  razvijanje njihovih komunikacijskih i liderskih  vještina.

OČEKIVANI REZULTATI

 • unaprjeđenje razine znanja o poduzetništvu
 • povećanje stručnih znanja i kompetencija u tom dijelu
 • mobilizacija javnosti i njen veći angažman u poduzetničkim aktivnostima
 • motiviranje budućih  inicijatora društvenih promjena
 • spremnost na suradnju s drugima i realizacija poduzetničke ideje
 • promocija uspješnih poduzetničkih priča i ostvarenje sna
 • kritičko i kompleksno mišljenje te jezik mogućnosti
 • razvoj stavova i vrijednosti kod mladih osoba i žena
 • kreativnost, supervizija
 • orijentiranost prema zadanom cilju
 • prihvaćanje odgovornosti za realizaciju poduzetničke ideje
 • razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • usvajanje novih znanja i stalno educiranje u svrhu usvajanja novih tehnologija
 • točno definiranje vlastitih područja djelovanja i uočavanje njihovih granica

PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROJEKTA

 • provjeriti da li se program provodi u skladu sa planiranim aktivnostima,
 • odrediti kontrolne mehanizme i parametre koji će nam biti pokazatelj njegove uspješne  realizacije,
 • odrediti do koje mjere, kojim tempom i na koji se način ciljevi programa ostvaruju,
 • izvršiti swot analizu dijelova programa, uočiti jake snage ali i slabe strane te na osnovu toga odrediti konačni oblik i sadržaj programa,
 • zaključiti je li program u cjelini ili u određenim elementima, pogodan i za druge korisnike,

predviđene vrste evaluacije:

 • interna/ eksterna
 • početak programa – inicijalno stanje
 • tijekom programa i po realizaciji programa

PROMIDŽBA          

 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja /tisak, radio, tv,
 • Internet –facebook, izrada web stranice
 • prezentacija na stručnim skupovima,
 • “dani otvorenih vrata”

MOGUĆI  PROBLEMI

 • S jedne strane nedostatak interesa za usvajanjem novih znanja o poduzetništvu, a s druge strane  već formirani stavovi u tom djelu što u konačnici može usporiti realizaciju provedbe pograma. Međutim, dosadašnja iskustva s provedbom projekata pokazuju pozitivne efekte te veliku mogućnost provedbe istih. Naime iskustvo nas uči da mladim osobama i starijim ženama nedostaje inicijative te znanja za samoorganiziranjem i djelovanje u smjeru poduzetništva.
 • Upravo će zato u provedbi projekta okosnica aktivnosti biti usmjerena na poticanje poduzetničkih  kompetencija mladih osobas invaliditetom te žena starijih od 45 godina te njihovo organiziranje unutar inicijalnih poduzetničkih  grupa.

Mogući problemi evaluacije:

 • psihološka ograničenja – manjak interesa i angažiranosti te  nedostatak relevantnog iskustva i sposobnosti
 • tehnička ograničenja – manjak adekvatnih instrumenata za rad (alata) te nekonzistentna razina znanja o evaluacijskim tehnikama. Neusklađenost s važećim procedurama i terminologijom.
 • financijska ograničenja – nedostatna financijska sredstva kojima raspolažu osobe zadužene za evaluaciju   projekta

INOVATIVNOST         

 • ciljne skupine su zasićene usvajanjem teorijskih znanja o različitoj tematici te su kroz provedbu navedenog programa motivirane usvajati praktična iskustva i znanja kako o poduzetništvu tako i o mogućnosti razvoja vlastitih ideja i inicijativa.
 • Planirana je i upotreba suvremenih računalnih programa koji će omogućiti dinamičnu i svrsishodnu prezentaciju radionica.
 • Prilikom provedbe programa naglasak će biti na praktičnom djelu te na učenju kroz analizu vlastitih iskustava te kroz primjenu naučenih vještina u stvarnim situacijama.

ODRŽIVOST                  

 • U jačanju kompetencija u poduzetničkom djelovanju
 • U razvoju  poduzetničke mreže lokalnih učesnika
 • U suradnji i razvoju poduzetničkih ideja te zajedničkim aktivnostima na njihovoj implementaciji
 • U inkorporaciji dijelova projekta u buduće obrazovne programe  

Zbog svega gore navedenog program će biti održiv i po završetku financijske potpore obzirom da će se njegovim razvojem potaći društvene promjene, a koje će u konačnici inicirati promjene u obrazovanju osoba s invaliditetom te na involviranju poduzetništva u sustav obrazovanja a kako bi se spriječila nezaposlenost zbog pogrešne obrazovne strukture mladih osoba te će se na taj način propagirati i nova vizija rada obrazovnih ustanova posebno u dijelu razvoja poduzetništva i poduzetničke klime. Također, sav izrađeni materijal za radionice, tribine i prezentacije iskoristiv je i u drugim ustanovama takvog tipa  neograničen broj puta.

Sudionici projekta biti će dodatno educirani, a samim time i osposobljeni educirati druge o navedenoj  tematici. Po završetku projekta mlade nezaposlene osobe s invaliditetom i žene starije od 45 godina biti će osposobljene za poduzetništvo i samozapošljavanje.